Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorkowym komunikacie, że projekt m.in. dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami. W Polsce odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne.

CIR podał, że w projekcie nowelizacji została wprowadzona definicja listu zastawnego, która odwołuje się do mechanizmu podwójnego regresu, zapewniającego inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych. Poza tym w projekcie został poszerzony zakres informacji, które zawarte będą w warunkach emisji listów zastawnych a także sprecyzowano stosowanie przez banków oznaczeń „europejska obligacja zabezpieczona” i „europejska obligacja zabezpieczona (premium)”. W projekcie znalazły się także zapisy, umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych.

W komunikacie CIR stwierdzono, że w projekcie dokonano poprawienia instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, które w szczególności mają przynieść korzyści dla akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększając ochronę ich interesów. Poza tym zwiększono skuteczności działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w obszarze przymusowej restrukturyzacji, m.in. poprzez przepisy dotyczące zasad i trybu emisji obligacji własnych przez BFG na realizację przewidzianych w ustawie celów.

W projekcie znalazły się także zapisy, umożliwiające stworzenie i funkcjonowanie sytemu ochrony instytucjonalnej w sektorze banków komercyjnych w formie spółki akcyjnej, stanowiącego sposób ochrony płynności finansowej i wypłacalności uczestniczących w nim banków.

Jak podano w informacji CIR, nowe rozwiązania mają wejść w życie 8 lipca 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Marek Siudaj


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.