Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa. Ponadto ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa tegoroczny limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne. W trakcie prac w Sejmie do ustawy dodano przepisy umożliwiające wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców w związku z zamknięciem przejścia granicznego w Bobrownikach.

Senat na ostatnim posiedzeniu zaproponował ponad dwadzieścia poprawek do ustawy, m.in. zamianę „bezpiecznego kredytu 2 proc.” na kredyt 0 proc. oraz rozszerzenie zakresu pomocy dla przedsiębiorców w związku z zawieszeniem ruchu na przejściach granicznych.

W piątkowym głosowaniu Sejm odrzucił poprawki izby wyższej zmieniające „kredyt 2 proc.” na 0 proc. Posłowie poparli natomiast poprawki redakcyjne i zmiany dotyczące rekompensat dla przedsiębiorców.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami, wsparciem mają być objęte także agencje celne działające w pobliżu zamkniętego przejścia granicznego. Ponadto zmniejszono próg spadku przychodów, który będzie warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę rekompensaty, z 50 na 25 proc. Zwiększono także wielkość pomocy: oprócz 9-krotnej rekompensaty w wysokości płacy minimalnej na każdego ubezpieczonego pracującego w gminie, w której zamknięte jest przejście graniczne, wypłacana ma być także, maksymalnie trzy razy, rekompensata w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu generowanego w tej gminie w trzech z sześciu miesięcy poprzedzających zamknięcie przejścia. Dodatkowo pomoc ma objąć także przedsiębiorców poszkodowanych na skutek zamknięcia przejścia granicznego w Kuźnicy.

Ustawa przewiduje, że bezpieczny kredyt z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie – osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota „bezpiecznego kredytu” nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo – jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). „Bezpieczne kredyty” będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

Ustawa wprowadza specjalne konto oszczędnościowe. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Przepisy zmierzają też do wyeliminowania możliwości handlu cesjami umów rezerwacyjnych, deweloperskich oraz innych umów zobowiązujących do przeniesienia na nabywcę praw do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wprowadzony będzie zakaz cesji umowy rezerwacyjnej (z wyjątkiem cesji dokonywanej na rzecz członków rodziny). Ponadto znacząco ograniczona będzie możliwość cedowania umowy deweloperskiej. Poza przypadkami cedowania na rzecz członków rodziny, cesji takiej umowy będzie można dokonać, jeżeli dotyczyć będzie nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego i będzie dokonywana przez nabywcę, który w ciągu 3 lat nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej.

Do ustawy o ochronie granicy państwowej dodano zapisy o rekompensatach dla przedsiębiorców z budżetu państwa w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym. Będą one przysługiwać osobom prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze gminy, w której położone jest zamknięte przejście graniczne w zakresie: gastronomii, wymiany walut, sprzedaży detalicznej oraz – także w przypadku rolników – świadczenia usług hotelarskich. Rekompensata będzie udzielana na wniosek przedsiębiorcy lub rolnika składany do wojewody. Jej wysokość ma odpowiadać kwocie minimalnego wynagrodzenia za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ZUS lub KRUS. Wsparcie będzie można otrzymać maksymalnie trzy razy w roku kalendarzowym.

Przepisy dotyczące bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca br. Zmiany w zakresie umów rezerwacyjnych i deweloperskich zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Rekompensaty w związku z zamknięciem przejścia granicznego wejdą w moc dzień po ogłoszeniu. (PAP)

kmz/ pif/ mmu/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.