Pierwszym dokumentem, o którym mówił Müller, jest projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026, będący podstawą przygotowania założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac rządu, Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2023–2026 ma zawierać m.in. coroczną aktualizację programu konwergencji. „Przedstawi ona: główne cele polityki społecznej i gospodarczej, planowane działania i ich wpływ na poziom dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, wstępną kwotę wydatków na lata 2023-2026 (określaną za pomocą stabilizującej reguły wydatkowej), zmiany w zakresie podejmowanych działań i celów w stosunku do poprzedniej aktualizacji tego programu, wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych wraz z założeniami stanowiącymi podstawę jej opracowania” – podano.

Dodano, że w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa ujęte zostaną również „cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym główne funkcje państwa” – dodano. Przypomniano, że strona rządowa w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przedstawia Wieloletni Plan Finansowy Państwa zawierający Program Konwergencji, który określa wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

Drugim dokumentem niezbędnym do opracowania budżetu na 2024 rok jest aktualizacja Krajowych Programów Reform. Jak napisano w projekcie, Krajowe Programy Reform (KPR) są opracowane zgodnie z wytycznymi dla polityk gospodarczych i zatrudnienia oraz z ogólnymi wytycznymi dla państw członkowskich wydawanymi przez Komisję Europejską i Radę Europejską na początku rocznego cyklu nadzoru. Przypomniano, że pierwszy KPR został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r. i od tego czasu co roku przyjmowane są kolejne edycje dokumentu.

Wyjaśniono, że we wstępie aktualizacji zostaną nakreślone uwarunkowania gospodarcze i strategiczne oraz priorytetowe dla Polski reformy i inwestycje. Ponadto KPR – jak wskazano – zawierać będzie zwięzłą charakterystykę zawartości KPO. „Konieczne też będzie wskazanie relacji między działaniami ujętymi w KPR, KPO i czterema głównymi kierunkami rozwoju podtrzymanymi w Rocznej Analizie Zrównoważonego Wzrostu Gospodarczego na 2023 r: zrównoważenie środowiskowe, wydajność, sprawiedliwość, stabilność makroekonomiczna” – napisano.

Zaznaczono, że w aktualizacji KPR przedstawiony zostanie m.in. postęp w realizacji KPO, oraz perspektywa wdrażania Planu w kolejnym roku. W tej części znajdą się, obok działań z KPO, zaprezentowane zostaną nowe inicjatywy. Horyzont czasowy wszystkich działań ujętych w tej części dokumentu to rok 2023 oraz pierwszy kwartał roku 2024.

Ponadto – jak wskazano – odrębna część zostanie poświęcona realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy ONZ 2030. Nowym elementem będzie też tabela sprawozdawcza z realizacji zasad Europejskiego Filara Praw Socjalnych.

Dokument uzupełniony zostanie o tabele sprawozdawcze z półrocznej realizacji KPO, która zawierać będzie informacje dotyczące poszczególnych kamieni milowych i wskaźników KPO na podstawie danych z systemu FENIX. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.