rozwiń

Koszty utrzymania w miastach akademickich cały czas rosną. Wynajęcie choćby pokoju to często duże obciążenie dla budżetu młodych osób rozpoczynających studia. Ci z reguły nie posiadają jeszcze dużej poduszki finansowej. Z pomocą może przyjść kredyt studencki.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Kredyt studencki przyznawany jest osobom do 30 roku życia w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia (jeśli studia zostały rozpoczęte do 25. roku życia). Oraz, w przypadku doktorantów do 35 roku.

Dodatkowo warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać kredyt studencki, jest maksymalny dochód. W roku akademickim 2023/2024, na 1 osobę w rodzinie, nie może on przekroczyć 3500 zł (netto). Oczywiście w rozliczeniu brany jest pod uwagę ubiegły rok podatkowy.

Kiedy można starać się o kredyt studencki?

Osoby, które chcą uzyskać kredyt studencki, mogą się o niego starać cały rok. Decyzja o jego przyznaniu nie jest uzależniona od innych otrzymywanych świadczeń (w tym także stypendiów). Procedura przyznawania kredytu jest jednorazowa i obejmuje cały okres trwania studiów do ich ukończenia (lub utracenia statusu studenta).

Jakie korzyści niesie ze sobą kredyt studencki?

Najważniejszą z korzyści kredytu studenckiego jest niskie oprocentowanie w porównaniu z kredytem konsumenckim. Dodatkowo banki idą również na rękę studentom, którzy ukończyli już etap edukacyjny. Wtedy też przedstawiając w banku swoje dyplomy, mogą liczyć na odroczenie spłaty o 2 lata po ukończeniu studiów. Wszystkie te ulgi są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich.

Kredyt studencki wypłacany jest maksymalnie przez 6 lat – w dziesięciu miesięcznych transzach. Miesiące wakacyjne (sierpień i wrzesień) wyłączone są z wypłaty kredytu. Zatem studenci mogą otrzymać maksymalnie 60 transz, a doktoranci 40.

Student nie otrzyma kredytu studenckiego. Co zrobić?

Jeśli student otrzyma negatywną decyzję od banku w sprawie udzielenia kredytu studenckiego, może starać się o poręczenie od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Jakie banki w Polsce udzielają kredytów studenckich?

W Polsce kredytów studenckich udzielają PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank BPS oraz SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Ważne jest, aby po skorzystaniu z kredytu studenckiego zachować ciągłość posiadania statusu studenta, który odświeżany jest 31 października, oraz 31 marca danego roku kalendarzowego. W ten sposób potwierdzamy, że nadal jesteśmy studentami i kredyt ten w dalszym ciągu nam się należy.

Ponadto studenci muszą bezzwłocznie poinformować bank jeśli:

  • zdecydują się na urlop od zajęć,
  • zostali zawieszeni w prawach studenta lub doktoranta,
  • ukończą studia.

Ile wynosi kredyt studencki?

Kredyt studencki wypłacany jest w ratach. W roku akademickim 2023/2024 studenci mogą złożyć wniosek o wypłatę transz w wysokości: 400, 600, 800 lub nawet 1000 zł miesięcznie.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu studenckiego?

Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Student spłaca jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania, a pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Umorzenie kredytu studenckiego. Kiedy jest możliwe?

Za wybitne wyniki w nauce, student może liczyć na umorzenie kredytu studenckiego. Może to zrobić bank, gdy:
• student jest w grupie 1% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni – umorzenie w 50%,
• student jest w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni – umorzenie w 35%,
• student jest w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów w danym roku akademickim na uczelni – umorzenie w 20%.

Dodatkowo kredyt może być również umorzony przez Ministra Edukacji i Nauki w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Kredyt studencki może zostać umorzony w całości przez bank:

  • gdy nie ma możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy
  • w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Lub przez Ministra Edukacji i Nauki w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu

Kredyt studencki to czasem jedyne wyjście dla świeżo upieczonych studentów, a korzystne warunki zachęcają do skorzystania z tej formy pomocy. Warto więc rozważyć takie finansowanie, by bez przeszkód wkroczyć do studenckiego świata.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.