W poniedziałek GUS opublikował wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kw. 2021 r. Wynika z nich, że w tym okresie przeciętny czas poszukiwania pracy wynosił 7,4 miesiąca. Najdłużej pracy poszukiwały osoby w wieku 45–54 lata (9,6 miesiąca) oraz 55–74 lata (8,6 miesiąca), najkrócej natomiast osoby najmłodsze, w grupie w wieku 15–19 lat (4,1 miesiąca) oraz 20–24 lata (5,8 miesiąca).

Jak podał GUS, osoby bezrobotne stanowiły w I kwartale 2021 r. 4,0 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat. Podobne natężenie bezrobocia obserwowane było w zbiorowości mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio 4,1 proc. i 4,0 proc.). Wśród mieszkańców miast oraz wsi stopa bezrobocia kształtowała się na jednakowym poziomie (4,0 proc.). W I kwartale 2021 r. populacja osób bezrobotnych w wieku 15–74 lata liczyła 687 tys. W ramach tej zbiorowości większość stanowili mężczyźni (55,7 proc., tj. 383 tys.). Biorąc natomiast pod uwagę miejsce zamieszkania widoczna była zdecydowana przewaga mieszkańców miast (59,8 proc., tj. 411 tys.).

Dodano, że największe natężenie bezrobocia w grupach wyodrębnionych ze względu na wiek obserwowano wśród osób najmłodszych (w wieku 15-24 lata), dla których stopa bezrobocia wyniosła 14,0 proc. Wśród osób w wieku 25–34 lata natężenie bezrobocia kształtowało się na poziomie 4,4 proc.; 35–44 lata – 3,4 proc.; 45–89 lat – 2,7 proc. Wśród osób w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) stopa bezrobocia wyniosła 4,1 proc. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób o najniższych kwalifikacjach – w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym wskaźnik ten kształtował się na poziomie 10,5 proc. Natężenie bezrobocia było z kolei najniższe wśród osób z wykształceniem wyższym (2,2 proc.).

Jak podano, blisko połowę populacji bezrobotnych stanowiły osoby, które straciły pracę (49,6 proc., tj. 341 tys.). Udział osób powracających do pracy po przerwie wynosił 27,8 proc. (191 tys.), podejmujących pracę po raz pierwszy 14,1 proc. (97 tys.), natomiast najmniej było osób, które zrezygnowały z pracy – 8,5 proc. (58 tys.). „W I kwartale 2021 r. z 520 tys. osób bezrobotnych poprzednio pracujących, 142 tys. osób (27,3 proc.) jako przyczynę zaprzestania ostatnio wykonywanej pracy podało sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19. Z tej grupy 81 tys. osób (tj. 57,0 proc.) jako bezpośredni powód zakończenia pracy wskazało likwidację zakładu lub stanowiska pracy, 30 tys. (tj. 21,1 proc.) zakończenie pracy na czas określony/dorywczej/sezonowej, natomiast 16 tys. (tj. 11,3 proc.) zwolnienie z innych przyczyn” – wskazano w komunikacie GUS.

GUS podał także dane o osobach biernych zawodowo. W I kwartale 2021 r. stanowiły one 42,7 proc. ogółu ludności w wieku 15–89 lat. Odsetek ten był zdecydowanie niższy wśród mężczyzn (34,2 proc.) niż wśród kobiet (50,6 proc.). Udział ten kształtował się natomiast na zbliżonym poziomie wśród mieszkańców miast (42,7 proc.), jak i mieszkańców wsi (42,9 proc.).

W I kwartale br. populacja osób biernych zawodowo w wieku 15-89 lat liczyła 12778 tys. – ponad połowę tej grupy stanowiły kobiety (61,7 proc., tj. 7878 tys.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania więcej osób biernych zawodowo mieszkało w miastach (59,6 proc., tj. 7614 tys.).

Jak podał GUS, w populacji osób biernych zawodowo w wieku 15-74 lata, która w I kwartale 2021 r. liczyła 10 562 tys., największą część stanowili emeryci (49,6 proc.), a drugą w kolejności grupą byli uczniowie i studenci (21,4 proc.). „Natomiast w przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym (4443 tys.) najczęstszymi przyczynami bierności były: nauka i podnoszenie kwalifikacji (29,1 proc.), choroba, niepełnosprawność (23,7 proc.), obowiązki rodzinne (21,6 proc.) oraz emerytura (10,1 proc.)” – wyliczono w komunikacie GUS.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.