Komisja Europejska proponuje przedłużenie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa, wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 do końca czerwca 2022 r, poinformowała Komisja. KE przesłała państwom członkowskim do konsultacji projekt wniosku w tej sprawie.

„Komisja Europejska przesłała dziś państwom członkowskim do konsultacji projekt wniosku o przedłużenie do 30 czerwca 2022 r. tymczasowych ram prawnych, jednocześnie wyznaczając drogę do stopniowego wycofywania wsparcia kryzysowego w świetle trwającego ożywienia europejskiego gospodarka” – czytamy w komunikacie.

Komisja początkowo przyjęła tymczasowe ramy w marcu 2020 r. Do tej pory podjęła ponad 650 decyzji wszystkich państwach członkowskich, w tym w oparciu o tymczasowe ramy, aby umożliwić wsparcie firm dotkniętych pandemią o łącznej wartości ponad 3 bln euro, podano także.

KE zaznaczyła, że podejmuje obecnie decyzję w sprawie przyszłości istniejących ram w świetle rozwoju gospodarczego, zachowując jednocześnie równe warunki działania na jednolitym rynku. We wniosku ustawodawczym uwzględniono również wstępne informacje zwrotne otrzymane od państw członkowskich w kontekście ankiety przeprowadzonej przez Komisję w dniu 1 czerwca 2021 r.

„W świetle obserwowanego ożywienia gospodarczego proponowane ograniczone przedłużenie tymczasowych ram zapewniłoby, że przedsiębiorstwa nadal dotknięte kryzysem nie zostaną nagle odcięte od niezbędnego wsparcia, ale raczej umożliwią skoordynowane wycofywanie wsparcia. Takie stopniowe wycofywanie należy również rozpatrywać w świetle niejednorodności ożywienia w różnych sektorach w różnych państwach członkowskich” – czytamy dalej.

Ponadto Komisja proponuje rozszerzenie zakresu tymczasowych ram w celu wsparcia i przyspieszenia trwającego ożywienia gospodarczego przy jednoczesnym zachowaniu skutecznej konkurencji poprzez umożliwienie państwom członkowskim przyznawania na ograniczony okres po dniu 30 czerwca 2022 r.:

  • środków wsparcia inwestycji na rzecz trwałego ożywienia, aby pomóc państwom członkowskim w rozwiązaniu problemu luki inwestycyjnej pozostawionej przez kryzys (środki powinny obejmować zabezpieczenia mające na celu uniknięcie nadmiernych zakłóceń konkurencji, takie jak fakt, że powinny być skierowane do szerokiej grupy beneficjentów i być ograniczone pod względem wielkości) oraz
  • środków wsparcia wypłacalności mające na celu lewarowanie środków prywatnych i inwestycji w przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz małe przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji, które zazwyczaj polegają na finansowaniu z kredytów bankowych i mogą być jeszcze bardziej zadłużone po kryzysie (środki te miałyby zapewnić tym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania kapitałowego za pośrednictwem prywatnych pośredników, który często jest dla nich trudny do pozyskania indywidualnie).

Państwa członkowskie mają teraz możliwość zgłaszania uwag do projektu wniosku Komisji.

Tymczasowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa zostały przyjęte w marcu 2020 r. i od tej pory były kilkukrotnie zmieniane. Zgodnie ze zmianą z ub. roku obowiązywały do 30 czerwca 2021 r. (z wyjątkiem środków dokapitalizowania, które mogą zostać przyznane do 30 września 2021 r.), państwa UE miały prawo do pokrycia części kosztów stałych przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Zmianą, dokonaną w tym roku Komisja rozszerzyła zakres tymczasowych ram prawnych poprzez podwyższenie określonych w nich pułapów i dopuszczenie do końca 2022 r. zamiany niektórych instrumentów zwrotnych na dotacje bezpośrednie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.