Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego (NBP) to strata -16 943,67 mln zł, wobec +10 974,52 mln zł w 2021 roku, podał bank centralny.

Powodem takiego wyniku był generalnie wzrost stóp procentowych na rynkach światowych oraz na rynku krajowym, wskazano. Ujemny wynik finansowy NBP nie ma wpływu na bieżące funkcjonowanie banku i nie zagraża realizacji jego celu i zadań, podkreślił też bank centralny.

„Wynik finansowy NBP za 2022 r. był ujemny (strata) i wyniósł -16 943 670,7 tys. zł (za 2021 r. zysk w wysokości 10 974 518,7 tys. zł). Zgodnie z art. 62 i 69 ustawy o NBP, zysk NBP podlega podziałowi (w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów) na odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% zysku) oraz wpłatę z zysku NBP do budżetu państwa (odpowiednio w 2022 r.: 548 725,9 tys. zł i 10 425 792,8 tys. zł z zysku NBP za 2021 r.)” – czytamy w „Sprawozdaniu finansowym NBP na dzień 31.12.2022 r.”.

NBP podkreślił, że jego wynik finansowy jest kształtowany przede wszystkim poprzez aktualną sytuację rynkową, tj. kursy walut obcych i stopy procentowe.

„Realizując swój publiczny mandat NBP odnotował w 2022 r. :

* dodatni wynik z transakcji na walutach obcych w kwocie 25,5 mld zł;

* ujemny wynik finansowy w kwocie -16,9 mld zł. Powodem takiego wyniku był generalnie wzrost stóp procentowych na rynkach światowych oraz na rynku krajowym, co skutkowało spadkiem cen posiadanych przez NBP zagranicznych dłużnych papierów wartościowych oraz wzrostem kosztów polityki pieniężnej” – czytamy w komentarzu przesłanym agencji ISBnews.

„Należy podkreślić, że ujemny wynik finansowy NBP nie ma wpływu na bezpieczeństwo i stabilność systemu bankowego, ponieważ nie ogranicza on bieżącego funkcjonowania i wypełniania ustawowych zadań przez NBP” – podkreślono także.

Za kadencji Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP, Narodowy Bank Polski zanotował rekordową wpłatę z zysku do budżetu państwa w wysokości 35,54 mld zł oraz rekordowe zyski dla NBP za I kadencji w wysokości 37,3 mld zł, wskazano także w komentarzu.

„Przyczyna niższych wyników finansowych banków centralnych w 2022 r. tkwi w specyficznym ukształtowaniu się sytuacji rynkowej w ostatnich latach. Po okresie utrzymywania niskich lub ujemnych stóp procentowych na świecie oraz aktywnego uczestnictwa banków centralnych na rynkach papierów wartościowych, mających na celu pobudzenie aktywności gospodarczej (w tym w wyniku przeciwdziałania pandemii COVID-19), rozpoczęto przeciwdziałanie przyspieszającej inflacji. Wzrost stóp procentowych oraz rentowności na rynkach światowych spowodował z jednej strony wzrost kosztów odsetek od zobowiązań i od prowadzonych przez banki rachunków. Z drugiej strony sytuacja skutkowała spadkiem cen skupionych w poprzednich latach papierów wartościowych. Wzrost rentowności posiadanych przez banki centralne zasobów aktywów zagranicznych i krajowych bardzo często nie równoważył kosztów obniżonej wyceny aktywów i strat ponoszonych na transakcjach tymi aktywami” – czytamy dalej w komentarzu przesłanym ISBnews.

W 2022 r. znacząco obniżyły się wyniki finansowe najważniejszych banków centralnych, a wiele z nich zanotowało straty. Na przykład Sveriges Riksbank (bank centralny Szwecji) – strata w kwocie 80,7 mld SEK (5,4% sumy bilansowej), Swiss National Bank (bank centralny Szwajcarii) – strata w kwocie 132,5 mld CHF (15,0% sumy bilansowej), Czech National Bank (bank centralny Czech) – strata w kwocie 411,9 mld CZK (12,7% sumy bilansowej), Banque Nationale de Belgique (bank centralny Belgii) – strata w kwocie 579,6 mln EUR (0,2% sumy bilansowej) oraz Danmarks Nationalbank (bank centralny Danii) – strata w kwocie 8,5 mld DKK (1,4% sumy bilansowej). Dla porównania strata NBP w kwocie -16,9 mld PLN (1,9% sumy bilansowej), wymienił także NBP.

„Ujemny wynik finansowy NBP nie ma wpływu na bieżące funkcjonowanie banku i nie zagraża realizacji jego celu i zadań” – podsumowano w komentarzu.

Jak wskazano w sprawozdaniu NBP, ujemny wynik finansowy za rok obrotowy podlega akumulacji w pozycji „Strata z lat ubiegłych”.

„Niepokryta strata z lat ubiegłych w kwocie 10 458 009,3 tys. zł jest efektem poniesienia przez NBP strat:

za 2007 r. w wysokości 12 427 261,7 tys. zł,

za 2017 r. w wysokości 2 524 935,6 tys. zł

oraz jej częściowego pokrycia środkami z funduszu rezerwowego:

w 2008 r. – w kwocie 969 350 tys. zł,

w 2015 r. – w kwocie 250 000 tys. zł

w 2016 r. – w kwocie 400 000 tys. zł,

w 2018 r. – w kwocie 1 467 483,8 tys. zł,

w 2021 r. – w kwocie 858 628,2 tys. zł,

w 2022 r. – w kwocie 548 725,9 tys. zł” – czytamy dalej.

Wynik z tytułu zrealizowanych różnic kursowych na transakcjach w walutach obcych wyniósł 25 171,74 mln zł w 2022 r. wobec 13 556,31 mln zł w 2021 r.

„Wzrost wyniku był głównie rezultatem:

wzrostu średniorocznej dodatniej różnicy między kursem średnim NBP a średnim kosztem zasobu dla USD, CAD, AUD oraz GBP przy jednoczesnym spadku tej różnicy dla NZD i NOK,

wzrostu wolumenu sprzedaży CAD, EUR, NOK i GBP przy jednoczesnym spadku dla USD” – wskazano w sprawozdaniu.

Zrealizowane różnice na transakcjach w złocie wyniosły 281,2 mln zł w 2022 r. wobec 6 142,78 mln zł w 2021 r.

„W 2022 r. spadek wynikał głównie ze zmniejszenia wolumenu transakcji kupna/sprzedaży zawieranych przez NBP na rynku złota” – napisał bank centralny w sprawozdaniu.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.