Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące kształtowania się inflacji cen konsumenta CPI w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy odnotowały w marcu br. „silny spadek”, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Oczekiwania ankietowanych przedsiębiorstw sygnalizują wyraźny spadek dynamiki cen produkcji w II kwartale br.

„W marcu 2023 r. nastąpił też silny spadek oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących kształtowania się inflacji cen konsumenta w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy. Istotnie obniżył się udział przedsiębiorstw prognozujących wzrost inflacji CPI (do 14,9% z 31,7% w poprzednim badaniu, przy jednoczesnym wzroście udziału podmiotów oczekujących jej spadku (do 51,5% z 36,4%). W efekcie wyraźnie obniżyła się statystyka bilansowa (do 14,5 pkt. wobec 34,9 pkt. w poprzednim badaniu) – do najniższego poziomu od 2016 r. Spadek oczekiwań inflacji CPI nastąpił jednak przy wysokim poziomie referencyjnym (17,2% r/r)” – czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Ceny zaopatrzenia pozostają najważniejszym czynnikiem wpływającym na oczekiwania inflacji cen producenta, jednocześnie wzrost cen zaopatrzenia pozostał najważniejszą barierą prowadzenia działalności firm, podkreślił bank centralny.

„Bariera ta była znacznie bardziej dotkliwa dla ankietowanych podmiotów niż wzrost wynagrodzeń (sygnalizowany przez 8,6% firm). Pomimo słabnącej dynamiki cen materiałów i surowców przedsiębiorstwa sygnalizują nasilanie się trudności z przenoszeniem wzrostu kosztów produkcji na ceny oferowanych produktów i usług – ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw (51%) oczekuje dużych trudności w tym obszarze (wobec 44% w IV kw. ub. r.)” – czytamy dalej.

Przedsiębiorstwa spodziewają się dalszego spowolnienia wzrostu cen w horyzoncie 12-miesięcznym. Wskaźnik prognoz tych cen obniżył się trzeci kwartał z rzędu (do 50,8 pkt. s.a. z 64,1 pkt. s.a. w poprzednim kwartale 2022 r.). Spadek ten w największym stopniu wynika z niższych (niż w poprzednim kwartale) oczekiwań inflacji cen producenta w przemyśle, podał bank centralny.

Ostatnie badanie SM odbyło się w marcu 2023 r. W badaniu SM wzięło udział 2 556 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże jednostki.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.