Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który odpowiada za system gwarancji depozytów w polskich bankach i wraz z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego i resortem finansów tworzy sieć bezpieczeństwa systemu finansowego, osiągnął w 2021 r. wynik finansowy na poziomie lekko przekraczającym rezultat z poprzedniego roku, ale wyraźnie niższym niż przed pandemią.

W tym roku ma być dużo lepiej. – W 2021 r. wynik finansowy BFG wyniósł 223,2 mln zł wobec 218,1 mln zł w 2020 r., a w 2022 r. spodziewamy się wyniku wyraźnie powyżej tego poziomu – informuje rzecznik BFG Filip Dutkowski. Dochody funduszu zależą w głównej mierze od poziomu stóp procentowych, bo najważniejszym źródłem wpływów jest wynik z operacji papierami wartościowymi. Środki, którymi dysponuje fundusz, są lokowane głównie w obligacje skarbowe oraz bony pieniężne emitowane przez NBP.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.