Z opublikowanego w poniedziałek na stronach kancelarii premiera porządku obrad Rady Ministrów wynika, że we wtorek zajmie się ona projektem ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

„Projektowana ustawa o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw ma na celu określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych, w tym nowej kategorii obligacji w postaci obligacji kapitałowych, kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich albo środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji zgodnie z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej” – podano w uzasadnieniu do projektu ustawy, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Wskazano w nim, że nowe rozwiązania mają przede wszystkim doprowadzić do zniesienia barier w odniesieniu do emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II banków i domów maklerskich.

W uzasadnieniu stwierdzono, że obligacja kapitałowa jest instrumentem złożonym i wymaga profesjonalnej wiedzy inwestycyjnej, w tym oceny ryzyka.

„Dlatego (…) proponuje się ograniczenie możliwości inwestowania w obligacje kapitałowe, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, wyłącznie do podmiotów profesjonalnych (…). Zgodnie z projektowanym artykułem nabywcą obligacji kapitałowych może być klient profesjonalny, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w tym adekwatną ocenę ryzyka związanego z nabywaniem instrumentów finansowych o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym” – czytamy w uzasadnieniu.

Jednocześnie proponuje się, aby minimalna wartość nominalna obligacji kapitałowej została ustalona na co najmniej 100 tys. euro albo stanowiła równowartość tej kwoty w innej walucie.

Wśród nowych rozwiązań, jakie ma wprowadzić projektowana ustawa, są także nowe rozwiązania dotyczące rekapitalizacji instytucji finansowych.

„Przepisy rozszerzają możliwość rekapitalizacji (…) o pokrycie niedoborów kapitału przez zasilenie przez Skarb Państwa funduszy własnych lub nabycie instrumentów kapitałowych instytucji. Będzie ono polegać na objęciu lub nabyciu przez Skarb Państwa instrumentów w kapitale podstawowym Tier I lub instrumentów dodatkowych w kapitale Tier I, lub instrumentów w kapitale Tier II, na warunkach nieodbiegających od przeciętnych warunków rynkowych” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Wyjaśniono, że nowe rozwiązanie będzie mogło zostać zastosowane na wniosek instytucji, jeżeli spełni ona określone warunki oraz złoży plan pokrycia niedoborów kapitałowych, do którego stosowania będzie zobowiązana. Instrument ten będzie mógł być zastosowany tylko w przypadku gdy będzie to proporcjonalne do skali zagrożenia oraz będzie mieć charakter zapobiegawczy i czasowy.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w 14 dni od momentu jej ogłoszenia. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ je/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.