Projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych m.in. rozszerza katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Więcej podmiotów ma być także uprawnionych do korzystania z ubezpieczeń gwarantowanych. Na wsparcie będą mogły liczyć m.in. podmioty publiczne i prywatne, które zawierają kontrakty lub dokonują inwestycji dotyczących transformacji energetycznej w Polsce.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, jego podstawowym celem „jest konieczność przygotowania rozwiązań legislacyjnych, które służyć mają stworzeniu państwu polskiemu możliwości punktowej interwencji w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji gospodarczych”. Dodano, że równorzędnym celem, jest „stworzenie ram prawnych dla wsparcia projektów, które służą transformacji energetycznej Polski, polegającej w szczególności na stopniowym ograniczaniu energochłonności gospodarki”.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, KUKE będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę o ubezpieczenia zwrotu zaliczki, która została zapłacona przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o tzw. ryzyku nierynkowym. Ubezpieczeniem KUKE będą mogły być objęte, na równi z firmami polskimi, również polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych. Ma się to przyczynić do „zwiększenia bezpieczeństwa transakcji zagranicznych tych podmiotów i tym samym wpłynie na ich rozwój”. Oceniono, że proponowane rozwiązanie umożliwi tworzenie w Polsce nowych miejsc pracy „i finalnie zwiększy przychody do budżetu państwa m.in. ze składek na ubezpieczenia społeczne”.

Projekt nowelizacji zakłada też, że KUKE będzie mogła ubezpieczać firmy działające na Ukrainie. KUKE dotychczas nie mogła ubezpieczać firm, które podejmowały działalność na Ukrainie ze względu na analizę ryzyka; przepisy, które trafiły do izby niższej zakładają obniżenie poziom ryzyka z uwagi na ważny interes państwowy.

KUKE będzie mogła ubezpieczać także zagraniczne firmy pod warunkiem „local contentu”, czyli zamówienia części usług bądź towarów w polskich firmach.

Jednym z elementów projektu jest możliwość reasekuracji ubezpieczeniowej inwestycji w zakresie transformacji energetycznej, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.

Jak wskazali autorzy noweli, projektowane przepisy stworzą m.in. „możliwość reasekuracji zakładów ubezpieczeń, w przypadku gdy z uwagi na ponadprzeciętne ryzyko lub brak możliwości uzyskania reasekuracji na rynku komercyjnym rynek ubezpieczeniowy nie będzie w stanie zapewnić ochrony ubezpieczeniowej”. Wyjaśniono, że włączenie do ustawy możliwości wsparcia projektów z zakresu transformacji energetycznej realizowanych na terytorium Polski „wynika przede wszystkim z zamiaru aktywizacji działań ukierunkowanych na łagodzenie negatywnych zmian klimatu, jak również jest związane z aktualną sytuacją geopolityczną, w tym koniecznością odcięcia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji”.

Wskazano też na możliwość wdrożenia do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o ryzyku nierynkowym, „w przypadku gdy ma on otwarty przez Korporację limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług”. Zaznaczono, że rozszerzenie oferty KUKE jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby polskich przedsiębiorców m.in. z branży meblarskiej, budowlanej, stalowej, samochodowej czy opakowań.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.