Do uzgodnień został skierowany projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów firm w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”, podano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Alokacja środków UE w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na działania w tym zakresie wynosi 1, 835 mld zł. W ramach FENG planowana jest kontynuacja Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020″, w tym zwłaszcza wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców poprzez gwarancje spłaty kredytów.

Katalog adresatów pomocy de minimis, w porównaniu do gwarancji spłaty kredytów w ramach POIR 2014-2020, obejmujących mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, został powiększony o małą spółkę o średniej kapitalizacji i spółkę o średniej kapitalizacji.

Oferowane gwarancje zabezpieczać mają kredyty inwestycyjne i obrotowe, zaciągane przez przedsiębiorców w bankach komercyjnych i spółdzielczych na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwiązań efektywnych energetycznie lub bieżącej działalności gospodarczej. Gwarancje te mogą stanowić m. in. pomoc de minimis.

Dodatkowo gwarancje mają ułatwić dostęp do finansowania kapitału obrotowego powiązanego z nakładami inwestycyjnymi w celu uruchomienia, utrzymania lub zwiększenia działalności produkcyjno-usługowej przedsiębiorstw oraz ułatwią dostęp do finansowania działalności bieżącej, w tym zapewnienie płynności finansowej.

Fundusz Gwarancyjny FENG będzie pokrywać wypłaty z gwarancji do wysokości wynikającej ze współczynnika ryzyka ustalonego, w ramach Analizy ex ante możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027, na poziomie 25% wartości udzielanych gwarancji.

Ewentualnym skutkiem budżetowym wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będzie pokrycie wypłat z tytułu gwarancji, przekraczających poziom wynikający z ustalonego współczynnika ryzyka. Ryzyko poniesienia takich wydatków jest jednak praktycznie zerowe, podkreślono w uzasadnieniu.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.