Głównym celem projektu o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska są zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), której celem jest ograniczenie tempa wzrostu wydatków budżetu. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, obecnie przy wyliczaniu wartości wydatków budżetu, jako współczynnik inflacji wykorzystuje się wartość celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej.

„Z kolei obecnie, z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym i w efekcie utrzymującą się wysoką dynamiką cen powstały znaczące rozbieżności między tymi wskaźnikami, co mimo prognozowanego spadku inflacji może nie mieć charakteru krótkookresowego. Z tego powodu kwota wydatków wynikająca ze stosowania obowiązującej formuły SRW prowadziłaby do osiągnięcia nadwyżki budżetowej oraz nadwyżki sektora instytucji rządowych i samorządowych już w 2023 r.” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Dlatego proponuje się wpisanie do reguły wartości inflacji liczonej jako prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dodatkowo w projekcie wprowadza się konieczność dokonywania korekt prognoz inflacji, mających na celu dostosowanie kwoty wydatków do rzeczywistych odczytów wskaźnika CPI.

„Przykładowo, jeśli faktyczny odczyt inflacji okazałby się niższy od prognozowanego, to kwota wydatków zostałaby zawyżona (zaistniałaby wówczas tzw. premia inflacyjna). Z tego względu należy dokonać aktualizacji ex post kwoty wydatków, aby kwota powróciła na ścieżkę wynikającą z reguły (w kategoriach realnych)” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Dodatkowo ustawa nakazuje przeliczenie kwoty stanowiącej podstawę do liczenia wydatków budżetu w taki sposób, aby zostały uwzględnione historyczne dane o inflacji z lat 2014-2021 i prognoza na rok 2022.

„Ponadto kwota startowa, stanowiąca podstawę ustalenia kwoty wydatków w roku 2023, będzie powiększona o skutki rozszerzenia zakresu SRW o NFOŚiGW. Podejście to jest zgodne z dotychczasową praktyką – w przypadku zmian w zakresie SRW (włączenie lub wyłączenie z zakresu SRW istniejących jednostek) kwota wydatków była odpowiednio korygowana, tak aby zmiana zakresu, co do zasady, była neutralna dla reguły wydatkowej” – wskazano w uzasadnieniu. (PAP)

autor: Marek Siudaj


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.