W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, nowelizacja jest konieczna w celu „zapewnienia możliwości udzielania w 2023 r., na podstawie rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2022 r., pożyczek mających na celu wspieranie polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy”.

Zainteresowanie wdrażaniem zmienionego programu pomocowego, wprowadzonego rozporządzeniem z dnia 4 sierpnia 2022 r., wyraziły instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi perspektywy 2014-2020 województw: podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Proponowana zmiana skutkować będzie zwiększeniem środków przeznaczonych na finansowanie programu o ok. 10 mln zł – łączny budżet zamknie się kwotą ok. 55 mln zł. Źródłem finansowania będą środki programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 (…)” – podano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Jak dodano, pożyczki mogą być udzielane przy zastosowaniu obniżonych stóp oprocentowania co najmniej równych stopie bazowej (jednorocznej stopie IBOR lub równoważnej opublikowanej przez Komisję) dostępnej w dniu 1 lutego 2022 r. lub w chwili zgłoszenia, powiększonej o określone marże ryzyka kredytowego.

Mając na uwadze tendencję wzrostową stopy bazowej, w rozporządzeniu z dnia 4 sierpnia 2022 r. przyjęto stopę bazową obowiązującą na dzień 1 lutego 2022 r. jako podstawę do wyliczenia wysokości oprocentowania pożyczek (…). Zmiana pozwala na zastosowanie stopy bazowej dostępnej w dniu 1 października 2022 r. lub mającej zastosowanie w chwili przyznania wsparcia. W związku z niepewnością co do kierunku dalszych zmian stopy bazowej, w projekcie rozporządzenia przyjęto rozwiązanie gwarantujące najniższą możliwą w danym momencie jej wysokość” – czytamy w uzasadnieniu.

Przy czym zmiany przepisów dotyczących zasad stosowania stóp procentowych wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r., co oznacza, że do końca roku będzie stosowana stopa bazowa z 1 lutego 2022 r.

Poza tym w rozporządzenie zostanie uzupełnione o zapisy, wynikające z nowych sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś przez UE. Chodzi o to, że firmom objętym nowymi sankcjami nie wolno udzielać pomocy publicznej.

Rozporządzenie – poza częścią dotyczącą stopy bazowej – ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.