Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy wprowadzają kolejne obniżenia podstawy opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowym). Ustawa zmienia też stabilizującą regułę wydatkową (SRW) na 2022 r. Zmiana jest odpowiedzią na bezprecedensowe wyzwania wynikające z agresji Rosji na Ukrainę, rosnące ceny energii i wysoką inflację. Znowelizowane przepisy wprowadzają również zmiany w uldze na robotyzację.

Zmiany w stabilizującej regule wydatkowej w 2022 r.

Przepisy pozwalają, aby w 2022 r. reguła wydatkowa nie ograniczała dodatkowych wydatków wynikających z agresji Rosji na Ukrainę. Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie skutków finansowych, które wynikają z dodatkowych działań wspierających podmioty dotknięte kryzysem energetycznym lub zapewniających bezpieczeństwo energetyczne (np. zakup gazu), wsparcia świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem inflacji oraz finansowania sił zbrojnych.

Nowelizacja jest spójna z zaleceniami Rady Unii Europejskiej. Rada rekomendowała zachowanie elastyczności, pozwalającej na dostosowanie polityki fiskalnej do szybko zmieniających się okoliczności, w szczególności w celu wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw narażonych na podwyżki cen energii oraz zmniejszenia negatywnego wpływu wojny na Ukrainie.

Rozwiązanie zostało uzgodnione z Komisją Europejską i stanowi realizację kamienia milowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego stabilizującej reguły wydatkowej (A3G). Zastąpi ono rozwiązanie przyjęte w ustawie z 7 października 2022 r. ograniczającej wzrost cen energii, zgodnie z którym z nieprzekraczalnego limitu wydatków ustalonego w ustawie budżetowej wyłączone zostać miały na 2022 i 2023 r. poniesione ponad limit wydatki państwowych funduszy celowych, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki jednostek objętych limitem wydatkowym związane z walką z inflacją, kryzysem energetycznym oraz z finansowaniem sił zbrojnych, przekraczające limit wyznaczony w ustawie budżetowej na 2022 r., nie będą uwzględniane w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej na 2022 r. Zasada ta dotyczy jedynie 2022 r. i w żadnym stopniu nie wpływa na przestrzeń wydatkową w 2023 r.

Zmiany w tzw. podatku bankowym

Za sprawą nowelizacji podatek od niektórych instytucji finansowych nie będzie obejmował papierów wartościowych, które są ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa, m.in. obligacji, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju. Rozwiązanie będzie dotyczyć także wartości aktywów, które wynikają z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo).

Do tej pory opodatkowanie obligacji gwarantowanych przez państwo podatkiem od niektórych instytucji finansowych, oznaczało konieczność zwiększenia ich oprocentowania przez np. BGK, o wysokość tego podatku. W efekcie, koszty podatku ponosił Skarb Państwa, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia sfinansowania obsługi i wykupu tych obligacji. Dlatego konieczne było wprowadzenie obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów w postaci papierów wartościowych, które ustawowo gwarantuje Skarb Państwa.

Wyłączenie z podstawy opodatkowania wartości aktywów wynikających z transakcji odkupu (transakcji repo) będzie sprzyjać zwiększeniu wolumenu transakcji zawieranych w transparentnych systemach obrotu, w tym przez kanały elektroniczne, przy niższych kosztach transakcyjnych, zapewniających najlepsze wykonywanie zleceń.

Zmiany w uldze na robotyzację

Nowelizacja obejmuje również przepisy dotyczące tzw. ulgi na robotyzację (art. 52jb ustawy PIT oraz art. 38eb ustawy CIT). Zmienione przepisy dostosowują ją do wymogów Komisji Europejskiej pod kątem spełniania zasady „nie czyń znaczącej szkody” środowisku („Do No Significant Harm” – DNSH). Dostosowanie to jest konieczne by umożliwić realizację celów środowiskowych Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (tzw. „kamień milowy” A27G).

Omawiane zmiany w podatkach dochodowych wejdą w życie z dniem 1 lutego 2023 r. i będę miały zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczętego po 31 stycznia 2023 r. Nowelizacja zawiera także przepisy przejściowe, które regulują kwestię zachowania praw nabytych oraz interesów w toku podatników korzystających z ulgi na robotyzację w dotychczasowym kształcie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/ mmu/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.