Jednym z efektów pracy senackiej komisji, badającej aferę GetBacku, była propozycja zmian w prawie, które ograniczyłyby ryzyko powtórzenia się takiej historii w przyszłości. Obecnie audytor badający tzw. jednostki zainteresowania publicznego (banki, ubezpieczalnie, spółki giełdowe, fundusze) nie może świadczyć na ich rzecz innych usług niż czynności rewizji finansowej.

Postulowane przez senatorów w pierwszym projekcie ograniczenia miały iść dużo dalej. Zakaz miał objąć łączenie usług doradztwa podatkowego nie tylko z badaniem sprawozdań, lecz także z wszelkimi usługami atestacyjnymi i pokrewnymi wykonywanymi przez biegłych. Audytorzy i biegli rewidenci stanowczo zaprotestowali przeciwko takiemu rozwiązaniu. Tłumaczyli, że zagraża to funkcjonowaniu wielu firm, zwłaszcza mniejszych. Ponadto spowoduje, że doradcy podatkowi będą mieli uprzywilejowaną pozycję, kosztem audytorów i biegłych rewidentów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.