W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się w poniedziałek zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem rozporządzenia w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej w związku.

„Zniesienie Pełnomocnika stanowi drugi krok po zniesieniu w 2018 r. Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, z którym Pełnomocnik stanowił uzupełniającą się strukturę, właściwą dla celów zapewnienia i koordynacji ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (UE) w Polsce” – napisano w wykazie.

Wyjaśniono, że wdrożone na przestrzeni lat, także w ramach prac Pełnomocnika i Zespołu, rozwiązania w obszarze ścisłej, wzajemnej współpracy wszystkich instytucji systemu wdrażania i kontroli funduszy UE i organów, w tym organów ścigania, gwarantują obecnie odpowiedni poziom ochrony strony wydatkowej budżetu UE.

Dodano, że zapewniona jest bieżąca wymiana informacji, a także zabezpieczona odpowiednia koordynacja działań w kontrolach administracyjnych i postępowaniach karnych. Po stronie dochodowej przeprowadzona kilka lat temu reforma w zakresie funkcjonowania służb skarbowych i celnych i utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (oraz liczne porozumienia o współpracy z szefami innych właściwych służb/organów ścigania) dają kierującemu nią Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pełne kompetencje do prowadzenia działań zgodnie z jego właściwością, bez potrzeby angażowania dodatkowego poziomu koordynacyjnego w postaci Pełnomocnika – zaznaczono.

Według projektodawców z resortu finansów, potwierdza to, że misja powierzona Pełnomocnikowi na początku procesu kształtowania stosownych rozwiązań, została należycie wykonana.

Wskazano, że zakończenie misji Pełnomocnika nie będzie pociągało za sobą negatywnych skutków. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.