Za wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy budżetowej na 2022 r. głosowało 173 posłów, 272 było przeciw, wstrzymało się 4. Większości nie zdobył też wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy okołobudżetowej.

Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

Opracowując projekt resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

Rząd przewiduje jednocześnie, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w przyszłym roku ok. 2,8 proc. PKB. Prognozowany dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.

Jak podawało Ministerstwo Finansów, w projekcie założono kontynuowanie dotychczasowych programów strategicznych, takich jak 500+, ale zaplanowano także realizację nowych programów, na przykład rodzinnego kapitału opiekuńczego, którego koszt to 3,2 mld zł. Nakłady na służbę zdrowia mają wzrosnąć powyżej 5,75 proc. PKB, a waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma wynieść 4,89 proc. Zgodnie z informacją resortu finansów w projekcie zapisano również środki na zwiększenie wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 4,4 proc., natomiast wydatki na obronność mają osiągnąć poziom 2,2 proc. PKB. Zgodnie z projektem, wpłata do budżetu państwa pochodząca z zysku NBP ma wynieść 844,5 mln zł.

Z projektem ustawy budżetowej jest ściśle związany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Zakłada on m.in. odmrożenie o jeden rok, względem roku 2021, świadczeń socjalnych, tj. na poziomie ustawowym obowiązującym dla roku 2020.

W projekcie przewidziano możliwość przekazania w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym, Agencji Badań Medycznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poza tym utrzymane zostaną – w stosunku do roku 2021 – zwiększone stawki dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. W projekcie zaplanowano też przekazanie wsparcia dla samorządów powiatów, które realizują zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych środkami Funduszu Pracy. Wyjaśniono, że chodzi o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu 7 dni. Jeśli jednak w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.