W przepisach kodeksu spółek handlowych wymieniono sprawy, które wymagają uchwały walnego zgromadzenia. Oznacza to, że w tych sprawach uchwały może podejmować tylko walne zgromadzenie, a nie żaden inny organ. Przykładowo zgody akcjonariuszy wymaga zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego. Zgodę akcjonariuszy trzeba również uzyskać, gdy spółka akcyjna chce wyemitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa albo warranty subskrypcyjne.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.