rozwiń

KNF, czyli stabilność finansów państwa

Komisja zaznacza, że “Każdy z tych sektorów otrzyma pismo Przewodniczącego KNF z zaleceniami”. – Bezpośrednim celem polityki dywidendowej KNF jest zapewnienie stabilności polskiego sektora finansowego poprzez dostosowywanie bazy kapitałowej podmiotów nadzorowanych do poziomu ponoszonego przez nie ryzyka oraz ochrona odbiorców usług finansowych tych podmiotów – przypomniała Komisja.

Banki komercyjne. Kryteria KNF dla wypłaty dywidendy

KNF podała, że w odniesieniu do polityki dywidendowej banków komercyjnych, kwotę do wysokości 50 proc. zysku z 2023 r. mogą wypłacić jedynie banki, które spełniają następujące kryteria:
– nie realizują programu naprawczego;
– są pozytywnie oceniane w ramach Badania i Oceny Nadzorczej (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5);
– wykazują poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5 proc.;
– posiadają współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum: 4,5 proc. + 56,25 proc.*wymóg P2R2 + wymóg połączonego bufora + P2G3;
– posiadają współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum: 6 proc. + 75 proc.*wymóg P2R + wymóg połączonego bufora + P2G; oraz
– posiadają łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8 proc. + wymóg P2R + wymóg połączonego bufora + P2G.

Zgodnie z decyzją KNF, kwotę do wysokości 75 proc. zysku z 2023 r. mogą wypłacić tylko banki spełniające kryteria do wypłaty 50 proc., a jednocześnie ich portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się dobrą jakością kredytową – udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5 proc.

Komisja zaznaczyła, że powyższe kryteria bank powinien spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, wg. stanu na koniec 2023 r. oraz w dniu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o wypłacie dywidendy.

„Maksymalny możliwy do wypłaty poziom dywidendy z zysku wypracowanego w 2023 roku jest ograniczony do 75 proc. w związku z oczekiwaniem wzmacniania bazy kapitałowej w celu absorpcji ewentualnej materializacji ryzyk zakumulowanych w otoczeniu polskiego sektora bankowego”

– poinformowała KNF.

Kryteria dla banków “posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych”

Z kolei dla banków posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych, stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować zgodnie z dwoma kryteriami – przekazała KNF. Pierwsze kryterium bazuje na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych udzielonych kredytobiorcom niezabezpieczonym w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:
– banki z udziałem powyżej 5 proc. – korekta stopy dywidendy o 20 p.p.;
– banki z udziałem powyżej 10 proc. – korekta stopy dywidendy o 40 p.p.;
– banki z udziałem powyżej 20 proc. – korekta stopy dywidendy o 60 p.p.;
– banki z udziałem powyżej 30 proc. – korekta stopy dywidendy o 100 p.p. Jak wyjaśniła KNF, drugie kryterium bazuje na udziale kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:
– banki z udziałem powyżej 20 proc. – korekta stopy dywidendy o 30 p.p.,;
– banki z udziałem powyżej 50 proc. – korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Jak dodała KNF, łączna wartość korekty, maksymalnie 75 proc., jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów.

Polityka dywidendowa według nowych zaleceń KNF

W komunikacie KNF czytamy: „Komisja uznaje za konieczne, aby przyjąć poniższe zasady polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2024 roku. Dywidendę mogą wypłacić wyłącznie zakłady, które spełniają dla wypłat z zysku roku 2022 i 2023 łącznie poniższe kryteria:

a) otrzymały w ramach BION za 2022 rok ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą,
b) w poszczególnych kwartałach 2023 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego – MCR – oraz kapitałowego wymogu wypłacalności – SCR),
c) w 2023 roku nie były objęte realistycznym planem naprawczym lub krótkoterminowym realistycznym planem finansowym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
d) według stanu na 31 grudnia 2023 roku wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, prowadzących działalność w dziale II” – mówi KNF.

100% zysku na wypłatę dywidendy

Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji spełniające kryteria, mogą przeznaczyć na wypłatę dywidendy maksymalnie 100% zysku wypracowanego w roku 2022 (z uwzględnieniem dotychczas wypłaconych dywidend z zysku roku 2022) oraz maksymalnie 100% zysku wypracowanego w roku 2023, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na 31 grudnia 2023 roku oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, prowadzących działalność w dziale II, zaznaczono.

„Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji spełniające wymienione kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do perspektywy makroekonomicznej dot. m.in. inflacji, stóp procentowych, kursów walut, surowców energetycznych czy też efektów aktualnie trwających konfliktów zbrojnych” – podkreśliła Komisja.

KNF wzywa do konsultacji w ważnych decyzjach

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje także “za niezbędne niepodejmowanie innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, bez uprzedniej konsultacji z KNF. Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z zysku zatrzymanego oraz wykupów akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo poprzedzona konsultacją z KNF i uzależniona od jej wyniku”

KNF w sprawie banku ING

Dziś także Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła ING Bankowi Hipotecznemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 1,98 pkt proc. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, podał bank. Zalecenie powinno być spełnione ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR); narzut kapitałowy P2G powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I. ING Bank Hipoteczny należy do grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.