Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała w środę, że prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

„Ustawa (…) przewiduje zastąpienie organu określającego warunki i tryb postępowania przy zatrzymaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z takimi znakami. Dotychczas organem tym był Prezes Narodowego Banku Polskiego, który był upoważniony do wydania w tym zakresie zarządzenia, natomiast po zmianie organem właściwym będzie Minister Sprawiedliwości działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego” – napisano w komunikacie kancelarii prezydenta.

Dodano, że warunki postępowania z fałszywymi banknotami zostaną określone w rozporządzeniu.

„Wydając rozporządzenie Minister Sprawiedliwości uwzględni konieczność zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, w szczególności potrzebę zabezpieczenia zatrzymanych znaków pieniężnych – jako materiału dowodowego, a także ochronę słusznych interesów osób, których znaki pieniężne zostały zatrzymane, w tym zwrot albo wypłatę równowartości zatrzymanych znaków pieniężnych, których autentyczność zostanie potwierdzona” – wyjaśniono w komunikacie.

Jak wskazała kancelaria prezydenta, w ustawie znalazł się zapis, na mocy którego zwiększone zostaje potrącenie z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu. Potrącenie rośnie z 45 do 51 proc., a środki trafią do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Ustawa wchodzi w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zapisów dotyczących potrącenia z wynagrodzenia za pracę, które wchodzą w życie dzień po dniu ogłoszenia. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ pad/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.