Nowela wprowadza europejskie regulacje dotyczące wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, tak zwanego pakietu IFD/IFR.

W ramach nowych przepisów firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami finansowymi i gospodarczymi. Pierwsza będzie obejmować instytucje o charakterze systemowym, a druga – grupować podmioty mniejsze, bez znaczenia systemowego, ale charakteryzujące się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych. Trzecia kategoria będzie dotyczyć małych i wzajemnie niepowiązanych firm inwestycyjnych, dla których określono najmniej restrykcyjne wymogi.

Nowela zakłada także obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego.

Zgodnie z ustawą zmianie ulegnie katalog środków nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego, która w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub wymogów dotyczących płynności. Ponadto zmianie ulegnie przepis dotyczący polityki wynagrodzeń w domach maklerskich. Zgodnie z projektem będzie ona musiała być m.in. neutralna pod względem płci. Doprecyzowano także, kiedy występuje obowiązek powołania komitetu ds. wynagrodzeń, jak również obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.

Zmiana wprowadza także przepisy dotyczące wymogu sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych, proporcjonalnego do działalności firm oraz wymogów ram ostrożnościowych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym, że zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zmiany w ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r. Wskazane w ustawie zmiany dotyczące ustawy Prawo bankowe wejdą w życie 1 stycznia 2023.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.