„Żaden z właścicieli instrumentów kapitałowych ani obligatariuszy, którzy zostali dotknięci umorzeniem, nie odzyskałby swoich środków w ramach postępowania upadłościowego. Szacujemy ponadto, że kwoty odzyskane dla pozostałych kategorii wierzycieli (w tym deponentów) byłyby istotnie niższe w upadłości likwidacyjnej niż przy zastosowaniu procedury przymusowej restrukturyzacji” – to najważniejszy wniosek z ostatniej analizy przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, przygotowanej przez firmę doradczą PwC na zlecenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

To tzw. „oszacowanie 3” podsumowujące efekty przymusowej restrukturyzacji. Pod koniec ub.r. BFG zdecydował o przekazaniu podstawowej działalności Idei Bankowi Pekao. Wcześniejsze oszacowania służyły stwierdzeniu, czy przymusowa restrukturyzacja to właściwa ścieżka postępowania i jakie mogą być jej przybliżone koszty.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.